-->

Pragmatyczny proces™

budowania i rozwoju marki

Pragmatyzm w brandingu oznacza skupienie się na skutecznym osiąganiu za pomocą marki przewagi rynkowej i konkretnych wyników biznesowych.

Kluczem jest dobór działań adekwatnych do aktualnych możliwości firmy i potencjału branży.

Udział głównych decydentów w procesie jest kluczowy. Tylko posiadana władza i wpływ we wszystkich obszarach firmy umożliwia spójną i skuteczną realizację działań.

Nie można zbudować lub rozwinąć skuteczności biznesowej marki, gdy zdolność podejmowania wielopoziomowych decyzji strategicznych jest ograniczona.

Etap 0

Warsztat zerowy

Odpowiedzialność biznesowa przy tak dużym projekcie jak budowa i rozwój strategiczny marki wymaga właściwego zaplanowania.

Podczas warsztatu zerowego wspólnie:

 • dookreślimy cele projektowe
 • zweryfikujemy zasoby organizacji
 • ustalimy zakres działań
 • wyznaczymy odpowiedzialnych
 • zdefiniujemy harmonogram projektu
 • rozplanujemy budżet

Etap 1

Zrozumienie i odkrywanie

Pragmatyzm to skuteczność, skuteczność to trafność, a aby marka była trafna musi dobrze zrozumieć cel, środowisko i swoje możliwości.

W ramach pragmatycznego procesu pomagamy firmom zrozumieć odbiorców, konkurencję, rynek i odkryć przestrzenie do wyróżnienia marki i budowania jej przewagi konkurencyjnej.

Analiza podstawowa

2 min czytania

rozwiń

Odbiorcy

Skuteczność działań marki jest ściśle powiązana ze zrozumieniem odbiorców i trafną reakcją.

Dlatego kluczowe jest poznanie motywacji, które kierują odbiorcami – ich potrzeb, problemów, zachowań, a także czynników środowiskowych i kulturowych, które wpływają na decyzje zakupowe.

Konkurencja

Twoja marka zawsze będzie walczyć o zauważenie, a gdy zostanie dostrzeżona będzie porównywana.

Analiza propozycji oferty konkurentów, ich wizerunku oraz komunikacji uwidoczni nam przestrzenie do zagospodarowania.  To pozwoli zrozumieć jakie należy podjąć działania, aby wyróżnić się i zbudować przewagę konkurencyjną.

Rynek, innowacje i trendy

Skuteczność działań marki jest ściśle powiązana ze zrozumieniem odbiorców i trafną reakcją. Dlatego poznamy motywacje, które kierują odbiorcami – ich potrzeby, problemy, zachowania, a także czynniki środowiskowe i kulturowe, które kształtują decyzje.

Efekt końcowy

Zestaw wniosków, rekomendacji, hipotez i spostrzeżeń w oparciu o które można podjąć decyzje projektowe w obrębie definiowania strategii, komunikacji i wizerunku.

Badania i obserwacje

1 min czytania

rozwiń

Gdy uznamy, że istotne dla wyniku finalnego projektu jest głębsze zrozumienie to zarekomendujemy i przeprowadzimy ankiety badania ilościowe, jakościowe (wywiady bezpośrednie), obserwacje (tajemniczy klient).

Efekt końcowy

Dane szczegółowe w oparciu o które umożliwią podjęcie decyzji strategicznych dotyczących rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej.

Audyt marki

(Istniejące marki)

1 min czytania

rozwiń

Istniejącą markę poddamy audytowi, aby móc racjonalnie ocenić:

 • propozycję oferty
 • ścieżkę klienta i doświadczenia na każdym etapie
 • obecną komunikację i wizerunek
 • trafność działań marketingowych i sprzedażowych

Odniesiemy to do odkrytych wcześniej motywacji odbiorców i działań konkurentów.

Efekt końcowy

Raport z podsumowaniem wniosków i rekomendacji na temat obecnej kondycji i trafności marki względem odbiorców i konkurentów.

Audyt organizacji

(Istniejące marki)

1 min czytania

rozwiń

Znaczącym ogniwem kształtującym obraz marki w świadomości odbiorców oraz potencjalnych pracowników jest kultura organizacji oraz jej sposoby działania (struktura, procesy, rutyny). Realizując audyt wewnętrzny organizacji pomożemy Ci zrozumieć jaki jest obraz firmy w ich oczach.

Zweryfikujemy także posiadane zasoby do przeprowadzenia sprawnego procesu (re)brandingu, wdrożenia marki i jej rozwoju.

Efekt końcowy

Raport z ankiety wśród pracowników oraz zestaw niezależnych spostrzeżeń na temat kultury organizacyjnej, zasobów i struktury oraz procesów wewnętrznych i wykonawczych.

Etap 2

Warsztat strategiczny cz. I

Mając wiedzę o odbiorcach, konkurencji, rynku, ale też samej organizacji postawimy diagnozę, którą poddamy weryfikacji. W oparciu o nią wypracujemy warsztatowo to jakie ruchy strategiczne i biznesowe należy wykonać, aby zająć pożądaną pozycję w branży.

W oparciu o wypracowane metodologie zdefiniujemy strategię silnie osadzoną w biznesie oraz adekwatną do posiadanych przez firmę zasobów: finansowych, czasowych, organizacyjnych oraz kompetencyjnych.

Biznes + rozwój

4 min czytania

rozwiń

Omówienie wniosków z etapu 2 – Zrozumienie i odkrywanie

Odniesiemy się do kluczowych wniosków, rekomendacji oraz spostrzeżeń powstałych w wyniku pracy badawczej. Zadecydujemy, które z nich mają istotne powiązanie z celami biznesowymi i wymagają reakcji marki.

Persony zakupowe i proces decyzyjny

Omówimy jak przebiega proces decyzyjny w obradnych grupach docelowych (segmentach). Skupimy się na dogłębnym przepracowaniu motywacji person zakupowych i ustalimy na jakie z nich marka powinna zareagować.

Osiąganie przewagi konkurencyjnej

W odniesieniu do procesów decyzyjnych i motywacji poszczególnych person zakupowych zaprojektujemy argumenty, którymi marka przekona do siebie te osoby. W sytuacjach gdy chcąc osiągnąć przewagę konkurencyjną konieczne okaże się działanie w obrębie oferty marki, skupimy się na udoskonaleniu produktów lub usług, czy też wprowadzeniu nowych.

Wyznaczenie celów biznesowych i strategia generowanie sprzedaży

W oparciu o posiadaną wiedzę oraz zdefiniowane argumenty wyznaczymy cele biznesowe w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej.

Następnie ustalimy wstępne strategie generowanie sprzedaży i dosprzedaży (up-selling).

Identyfikacja zasobów marki + doprecyzowanie celów biznesowych

Zweryfikujemy jakimi zasobami dysponuje marka w kontekście finansowym, organizacyjnym, intelektualnym oraz czasowym.

W odniesieniu do posiadanych zasobów doprecyzujemy cele biznesowe oraz zdefiniujemy metryki, które pozwolą ocenić ich realizację.

Plan egzekucji przyjętej strategii budowy i rozwoju marki

Przypiszemy odpowiedzialnych za poszczególne działania i zadania, określimy precyzyjny harmonogram i budżet.

Zdefiniujemy kluczowe procesy wewnętrzne i wykonawcze, ustalimy rutyny i cykle analityczne.

Efekt końcowy

Przejrzyste matryce podsumowujące kluczowe założenia i decyzje dotyczące marki, biznesu oraz oferty.

Plan egzekucji definiujący zakres działań i zadań, odpowiedzialnych, harmonogram oraz budżet.

Projektowanie ścieżki klienta

1 min czytania

rozwiń

Zaprojektujemy pełną ścieżkę podróży klienta od jego pozyskania, po obsługę posprzedażową. Świadome ukształtowanie wszystkich procesów pozwoli efektywnie zarządzać nimi, tak aby uzyskiwać coraz wyższą skuteczność oraz zoptymalizować czas i wysiłki.

Efekt końcowy

 • diagram obrazujący pełny przebieg ścieżki klienta z kluczowymi informacjami
 • plan komunikacji na poszczególnych etapach ścieżki
 • plan opracowania materiałów potrzebnych do procesu: pozyskania, kwalifikacji, sprzedaży, obsługi klienta oraz opieki posprzedażowej
 • opracowanie planu egzekucji po stronie zespołu klienta

Etap 3

Tożsamość marki & Strategia

Zdefiniujemy osobowość i strategię marki w celu zapewnienia jej wyróżnienia oraz zdobycia uznania odbiorców. Nadamy charakterystyczne imię, zaprojektujemy spójny i atrakcyjny wizerunek oraz angażującą komunikację.

Opiszemy i przedstawimy finalną strategię marki, strategię komunikacji oraz zasady działania systemu wizualnego – co znacząco ułatwi wdrażanie nowych pracowników, spójność działań, ale przede wszystkim uskuteczni rozwój biznesowy.

Koncepcje pozycjonowania i tożsamości marki

1 min czytania

rozwiń

Zaproponujemy 3 różne kierunki na strategię pozycjonowania marki, jej styl komunikacyjny oraz wizualny. W oparciu o wnioski z poprzednich etapów oraz zdefiniowane założenia każda z koncepcji bazować będzie na silnych fundamentach logicznych i estetycznych.

Z pośród trzech propozycji wybierzesz ze swoim zespołem dwa kierunki w oparciu o które powstaną dwie propozycje namingu* oraz systemu wizualnego.

*opcjonalnie, jeśli będzie wymagane wykreowanie nazwy

Efekt końcowy

3 kontrastowe koncepcje:

 • pozycjonowania marki
 • narracji marki (do czego będzie odnosić się marka)
 • stylu komunikacyjnego marki
 • stylu wizualnego marki

Naming + Slogan

1 min czytania

rozwiń

Opracujemy charakterystyczną, unikatową oraz zapamiętywalną nazwę marki i ewentualnych jej submarek. Ponadto zaproponujemy spójny system nazewnictwa jej produktów lub usług, tak wzmocnić zdolność wyróżnienia się względem rynku.

Stworzymy charakterystyczny slogan, który zakomunikuje główną ideę marki oraz wpisze się do pamięci odbiorców.

Efekt końcowy

Po jednej propozycji nazwy do każdej z wybranych koncepcji tożsamości marki, zweryfikowane pod kątem:

 • zdolności zarejestrowania jako znak towarowy
 • dostępności domeny .pl / .com / specjalnych
 • znaczenia w kraju macierzystym i za granicą
 • zdolności do efektywnego wypozycjonowania się na nazwę w wynikach Google
 • łatwości wymówienia, zapamiętania i zapisania

System wizualny (Logo)

3 min czytania

rozwiń

Przedstawimy Ci racjonalne argumenty dlaczego logo nie jest ważne, aż tak jak niektórzy sądzą lub przekonują. Kluczem do skuteczności jest system wizualny.

Zaprojektujemy wyrazisty i atrakcyjny system wizualny, który:

 • zbuduje oczekiwane postrzeganie wartości produktów/usług marki
 • zapewni efektywne wyróżnienie się na tle konkurencji
 • trwale zapisze się w pamięci odbiorców dzięki wywołaniu tzw. wrażenia “look & feel”
 • uatrakcyjni i ułatwi komunikację marki, marketing i sprzedaż
 • dzięki przemyślanej strukturze opartej na logice pozwoli w dogodny i elastyczny sposób reprodukować materiały na różne nośniki, co zapewni spójność marki, zwinność realizacyjną i zmniejszy koszta
 • podniesie wartość rynkową marki

Elementy tworzące system wizualny – dobierane w zależności od projektu, branży oraz budżetu:

 • Wizualny podział architektury marki
 • Logo
 • Motyw wizualny
 • Struktura wizualna i kompozycja
 • Kolorystyka marki
 • Typografia marki
 • Style tekstowe
 • Stylistyka fotografii
 • Ikonografia
 • Ilustracje / Grafiki 3D
 • Animacje
 • Druk i uszlachetnienia

Efekt końcowy

 • prezentacja przedstawiająca system wizualny, jego charakterystykę, przykłady zastosowania
 • pliki poszczególnych elementów systemu wizualnego (logo, motyw wizualny...)
 • uproszczony opis charakterystyki i standaryzacji systemu wizualnego

Strategia marki & strategia komunikacji

2 min czytania

rozwiń

Nie tworzymy generatywnych i często bezużytecznych pseudo-strategi, które nie wnoszą za wiele w kontekście biznesowym. Strategia w naszym rozumieniu ma być jednoznacznym zwięzłym i praktycznym narzędziem tłumaczącym jak należy działać.

Opracowana strategia marki będzie praktycznym narzędziem biznesowym służącym wszystkim zaangażowanym osobom i podmiotom w procesie jej budowania i rozwijania. Kluczem jest spójne rozumienie marki – co jest celem, jak będzie osiągany i dlaczego ważne jest realizowanie działań według przyjętych założeń na styku biznesu, marketingu i sprzedaży.

Zdefiniowana strategia komunikacji wyjaśni jak mówić o marce, jej argumentach, a także jak efektywnie prowadzić rozmowy z odbiorcam.

Efekt końcowy

Strategia marki:

 • obrane segmenty i charakterystyka odbiorców
 • pozycjonowanie marki względem konkurentów
 • argumenty marki
 • struktura marki
 • tożsamość marki
 • standaryzacja komunikacji marki
 • zasoby marki
 • taktyka marketingowa i sprzedażowa*
 • doświadczenia odbiorców*
 • kultura organizacji i jej cele*

* założenia definiowane na etapie 4 (Warsztat strategiczny cz. II) – zostaną opisane po zakończeniu prac nad nimi

Standaryzacja marki – Brand book

2 min czytania

rozwiń

Aby zadbać o właściwe egzekwowanie strategii marki, założeń komunikacji oraz zachować spójność wizualną opracujemy zwięzłe, ale precyzyjne wytyczne. Zdefiniowane standardy będą istotnym narzędziem wspierającym pracę zespołu, wykonawców zewnętrznych, ale także znacząco ułatwią i uskutecznią proces wprowadzania nowych pracowników do organizacji.

Całość zostanie zawarta w dedykowanym Portalu Marki (on-line), który:

 • udogodni codzienną pracę
 • pozwoli udostępniać interaktywne instrukcje
 • zwinnie aktualizować i dodawać nowe materiały wraz z rozwojem marki
 • będzie posiadał uporządkowane repozytorium materiałów marki

Efekt końcowy

Portal marki, może zawierać:

 • Marka – charakterystyka, założenia, architektura portfela
 • Tożsamość i narracja
 • Nazewnictwo
 • Głos & Ton
 • Treści marki

 • Elementy tworzące system wizualny
 • Look & Feel
 • Tematyczny podział wizualny
 • Konteksty użytkowe
 • Kompozycja
 • Motyw wizualny
 • Logo (Księga znaku)
 • Kolorystyka
 • Typografia
 • Ikonografia
 • Ilustracje
 • Grafiki 3D
 • Animacje (ruch)
 • Standaryzacja druku

 • Biblioteka zasobów
 • Manuale – instrukcje tworzenia kluczowych materiałów

Etap 4

Warsztat strategiczny cz. II

Po zbudowaniu fundamentów marki kluczowe jest odpowie zaplanowanie działań prospectingowych, marketingowych oraz sprzedażowych. W tym celu w ramach drugiej części warsztatów, przy udziale partnerów s’sense zdefiniowane zostaną taktyki, precyzyjne plany wykonawcze oraz wdrożenie stosownych procesów.

Celem podniesienia poziomu obsługi klienta przy jednoczesnej ich optymalizacji, zostaną zaprojektowanie doświadczenia na kluczowych punktach styku odbiorcy z marką.

Taktyka marketingowa i sprzedażowa

1 min czytania

rozwiń

Razem z osobami odpowiedzialnymi za marketing i sprzedaż zdefiniujemy poszczególne procesy – od pozyskania klienta do sprzedaży. Chcąc uskuteczniać działania ustalimy w jaki sposób będziemy je mierzyć.

Opracujemy plan egzekucji uwzględniający zasoby czasowe, finansowe, ludzkie (kompetencyjne i organizacyjne) oraz posiadane narzędzia.

Efekt końcowy

Marketing:

 • zdefiniowanie procesu marketingu
 • ustalenie metryk, wdrożenie narzędzia oraz ustalenie cykliczności analityki
 • opracowanie planu egzekucji

Sprzedaż:

 • zdefiniowanie procesu sprzedaży
 • ustalenie metryk, wdrożenie narzędzia oraz ustalenie cykliczności analityki
 • opracowanie planu egzekucji

Projektowanie doświadczeń odbiorców

1 min czytania

rozwiń

Wspólnie z poszczególnymi działami zaprojektujemy doświadczenia odbiorców na kluczowych etapach relacji z marką. Zwiększymy zdolność wpływu na ich zaangażowanie i lojalność. Co w efekcie wzmocni progres skuteczności sprzedaży oraz zoptymalizuje wysiłki organizacji.

Efekt końcowy

 • analiza procesów wewnętrznych wpływających na wizerunek marki
 • projektowanie doświadczeń na każdym punkcie styku odbiorcy z marką
 • definiowanie metryk + cykli analitycznych
 • optymalizacja + automatyzacja procesów

Etap 5

Content

Zaprojektujemy i stworzymy wraz naszymi partnerami treści tekstowe i wizualne, które będą niezbędne do realizacji przyjętej strategii oraz zdefiniowanej taktyki marketingowej i sprzedażowej.

Przedstawienie tekstowe marki i oferty

2 min czytania

rozwiń

Zaprojektujemy przyjazne oraz zwięzłe opisy i komunikaty marketingowe – mające na celu zaciekawić odbiorcę, zdobyć jego uwagę oraz sprawnie poprowadzić, aż do podjęcia oczekiwanej przez markę decyzji. Treści dostosujemy do motywacji wyselekcjonowanych segmentów i person zakupowych, tak aby każdy odbiorca miał wrażenie, że marka rozmawia z nim i rozumie go.

Kluczową wartością jest aspekt wygenerowania większej ilości szans sprzedażowych lub dokonanych zakupów. Ponadto opracowane treści zoptymalizują proces obsługi klienta.

Efekt końcowy

 • prezentacja tekstowa marki
 • prezentacja tekstowa  oferty
 • prezentacja tekstowa i standaryzacja opisu produktów/usług
 • opis firmy
 • opis kultury organizacji + kariery
 • komunikaty dla "zimnych wiadomości" (cold mail – prospecting)
 • scenariusze i skrypty dla "zimnych telefonów" (cold call – prospecting)
 • komunikaty kampanii budowania świadomości marki
 • komunikaty kampanii budowania świadomości produktów / usług
 • komunikaty kampanii sprzedażowych
 • komunikaty kampanii employer brandingowych

Fotografia i Wideo

1 min czytania

rozwiń

Zadbamy o realizację i nadzór sesji fotograficznych oraz produkcji materiałów wideo realizowanych przez naszych partnerów, tak aby były zgodne z opracowaną tożsamością marki – jej warstwą narracyjną, komunikacyjną i wizualną.

Efekt końcowy

Fotografia:

 • produktowa
 • wizerunkowa
 • portretowa
 • wnętrz
 • reportażowa

Video:

 • krótkie materiały wideo dla social mediów
 • wideo content marketing
 • spoty reklamowe
 • produkcje krótkometrażowe

Ilustracje / Grafiki 3D / Wizualizacje 3D

1 min czytania

rozwiń

Adekwatnie do potrzeb opracujemy spójne z marką treści wizualne, które uatrakcyjnią prezentację jej samej, oferty lub ułatwią odbiór złożonych informacji (np. inforgrafiki).

Efekt końcowy

 • ilustracje
 • inforgrafiki
 • grafiki 3D
 • wizualizacje 3D

Animacje

1 min czytania

rozwiń

Animacje i ruch mają istotny wpływ na przykucie i zdobycie uwagi odbiorcy. Pozwalają w dogodny i nieprzytłaczający dla niego sposób przekazać informacje. Ponadto system wizualny wprowadzony w ruch zwiększa zapamiętywalność marki.

Efekt końcowy

 • animacja prezentująca branding/rebranding marki
 • animacje intro do materiałów wideo
 • przedstawienia produktów i usług
 • animacje on-boardingowe dla klientów
 • animacje on-boardingowe dla pracowników
 • animowane reklamy banerowe
 • animacje dla eventów

Etap 6

Materiały marki

W oparciu o ustandaryzowany system identyfikacji wizualnej oraz treści marki zaprojektujemy wszystkie niezbędne materiały niezbędne do:

 • realizacji zdefiniowanej strategii marki
 • taktyki marketingowej
 • taktyki sprzedażowej
 • oraz do pełnienia funkcji reprezentacyjnej marki

Papeteria

1 min czytania

rozwiń

Efekt końcowy

 • Wizytówki
 • Warianty papierów firmowych (+ wersje elektroniczne)
 • Pieczęcie firmowe
 • Teczki ofertowe
 • Koperty firmowe
 • Identyfikatory

Materiały reprezentacyjne i publikacje

1 min czytania

rozwiń

Efekt końcowy

 • Welcome boxy dla nowych pracowników
 • Broszury prezentujące markę i ofertę
 • Broszury dla kampanii employer brandingowych
 • Billboardy / citylighty / plakaty dla kampanii marketingowych
 • Zaproszenia
 • Vouchery / karty podarunkowe / karty przedpłacone

Grafiki cyfrowe

1 min czytania

rozwiń

Efekt końcowy

 • Stopki e-mail (HTML)Szablony dla kampanii mailingowych, newsletterów i notyfikacji
 • Ostylowany szablon prezentacji PowerPoint
 • Prezentacje sprzedażowe
 • Grafiki stałe dla profili w social mediach oraz portalach branżowych
 • Grafiki stałe open graph dla poszczególnych podstron strony internetowej
 • Szablony banerów dla kampanii budujących świadomość marki oraz oferty
 • Szablony banerów dla kampanii remarketingowych
 • Szablony banerów dla kampanii employer brandingowych
 • Szablony banerów dla kampanii rekrutacyjnych
 • Szablony banerów dla tematycznych kampanii sprzedażowych

Wzory dokumentów

1 min czytania

rozwiń

Efekt końcowy

 • Wzory ofert
 • Wzory wycen
 • Wzór faktury
 • Wzór umowy (przejrzysty layout)
 • Wzory raportów
 • Blankiety / druki samokopiujące
 • Certyfikaty produktu/usługi
 • Certyfikaty ze szkoleń

Znakowanie

1 min czytania

rozwiń

Pomożemy w doborze oraz zaprojektujemy oznakowanie: przedmiotów i gadżetów, odzieży, pojazdów i maszyn oraz fasad i otoczenia.

Efekt końcowy

Przedmioty i gadżety:

 • Notesy
 • Długopisy i ołówki
 • Smycze
 • Torby materiałowe
 • Torby prezentowe (papierowe)

Odzież

 • Odzież standardowa
 • Uniformy

Pojazdy i maszyny:

 • Samochody osobowe
 • Samochody dostawcze
 • Narzędzia i maszyny

Fasady i otoczenie:

 • Szyldy
 • Witacze
 • Pylony

Opakowania

2 min czytania

rozwiń

Przeprowadzimy analizę opakowań konkurentów i ekspozycji półki sklepowej, aby zaprojektować linię kreatywną, która wyróżni produkt. Zadbamy o jego spójność względem wariantów, serii oraz całego portfolio marki.

Stworzymy wizualizacje 3D oraz dostosujemy kreację do druku na poszczególnych wykrojnikach oraz z zastosowaniem określonych metod uszlachetnień.

Efekt końcowy

 • Analiza opakowań konkurentów
 • Analiza sposobów merchandrisingu w sklepach
 • Opracowanie moodboard w koncepcji lini opakowań
 • Opracowanie koncepcji kreatywnej wzornictwa opakowania
 • Opracowanie koncepcji kreatywnej uwzględniając:Warianty produktu
 • Serie produktów
 • Całe portfolio produktowe
 • Prezentacja koncepcji – makiety 2D
 • Prezentacja koncepcji – wizualizacje 3D
 • Zaprojektowanie designu opakowań pod poszczególne wykrojniki
 • Przygotowanie do druku

Projekt strony internetowej

2 min czytania

rozwiń

Zaprojektujemy stronę internetową, która stanie się wirtualnym sprzedawcą. Dzięki czemu znacząco zoptymalizujemy proces sprzedaży i obsługi klienta. W tym celu opracujemy logikę funkcjonalności specjalnych, zdefiniujemy user flow adekwatne do lejków marketingowych, określimy architekturę informacji oraz przygotujemy makiety poglądowe obrazujące hierarchię treści. Finalnym efektem pracy będzie interaktywny projekt responsywnej strony internetowej oraz opcjonalnych animacji.

Efekt końcowy

Funkcjonalności specjalne:

 • Research branżowy istniejących/podobnych rozwiązań funkcjonalnych
 • Selekcja strategiczna funkcjonalności względem kosztów realizacji
 • Opracowanie logiki działania funkcjonalności + dokumentacji "user stories"
 • Opracowanie makiet poglądowych (wireframe)

Logika biznesowa + architektura informacji:

 • Zaprojektowanie procesu zaangażowania użytkownika (user flow) oraz lejków sprzedażowych
 • Zdefiniowanie koncepcji optymalizacji procesów: sprzedaży i obsługi klienta
 • Opracowanie architektury informacji (zawartość strony)
 • Opracowanie makiet poglądowych – hierarchia treści (wireframe)

Web design (UX & UI):

 • Opracowanie design systemu
 • Interaktywny (klikalny) projekt layoutu strony dla wybranych rozdzielczości
 • Projekt niestandardowych/rozszerzonych animacji strony
 • Projekt mikrointerakcji

Product Design (UX & UI)

2 min czytania

rozwiń

Zaprojektujemy produkty cyfrowe (aplikacje, systemy) dostarczając intuicyjne i estetyczne rozwiązania. Wspieramy w zdefiniowaniu logiki biznesowej oraz logiki funkcjonalności. Stworzymy ustandaryzowany design system, który zapewni spójność wszystkich elementów interfejsu oraz zwinność ich tworzenia. Całość udokumentujemy w logiczny sposób , który ułatwi komunikację z firmami i osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie programistyczne.

Efekt końcowy

Zrozumienie i odkrycie:

 • Odkrycie potrzeb, problemów oraz nawyków użytkowników
 • Research branżowy
 • Badania ilościowe

Zdefiniowanie:

 • Logika biznesowa
 • Logika funkcjonalności
 • Architektura informacji
 • Makiety wireframe

Design:

 • Opracowanie design systemu
 • Projekt interfejsu
 • Projekt interakcji i mikrointerakcji
 • Projekt animacji

Testowanie:

 • Testy A/B
 • Analiza zachowań użytkowników

Ekspozycja marki & Wayfinding

2 min czytania

rozwiń

Opracujemy design elementów o charakterze reprezentacyjnym oraz nawigacyjnym. Połączymy funkcję, wygląd i komunikację.

Efekt końcowy

 • Systemy wystawiennicze
 • Elementy przestrzeni reprezentacyjnej
 • Systemy wizualnej nawigacji przestrzennej
 • Ekspozycja produktów (ekspozytory + merchandrising)

Etap 7

Wdrożenie marki

Wdrożenie programistyczne stron internetowych

1 min czytania

rozwiń

Wdrożymy strony internetowe w metodologii low-code co pozwoli znacząco zredukować czas i koszt realizacji.

W przypadku zaawansowanych stron o rozbudowanych funkcjonalnościach oraz aplikacji i systemów pomożemy w doborze oraz komunikacji ze specjalistami.

Wdrożenie internetowych kampanii marketingowych

1 min czytania

rozwiń

Opracujemy treści oraz kreacje wizualne, które wraz z założeniami strategicznymi kampanii przekażemy partnerom odpowiedzialnym za ich konfiguracje oraz optymalizację.

Szkolenia wdrożeniowe

1 min czytania

rozwiń

Przeprowadzimy szkolenia, które pomogą zbudować pełny obraz tożsamości marki. Zespół zrozumie jaka jest jej strategia rynkowego pozycjonowania, z pomocą jakich taktyk będą realizowane działania oraz jak efektywnie wykorzystywać i rozwijać stworzone fundamenty i materiały marki.

Wsparcie w koordynacji

1 min czytania

rozwiń

Pomożemy w koordynowaniu wdrożenia marki służąc konsultacjami, wsparciem w kontakcie z podmiotami trzecimi, pilnowaniem poprawności i spójności wdrożenia.

Etap 8

Rozwój marki

Konsultacje strategiczne + analityka działań

1 min czytania

rozwiń

Będziemy gotowi wspomagać markę w strategicznym rozwoju oraz zaangażować się w analizowanie danych i wyników wraz sugerowaniem działań mających polepszyć skuteczność biznesową.

Konsultacje będą mogły przybrać formę spotkań pojedynczych w ramach potrzeb lub cyklicznych ze zdefiniowanym planem pracy.

Okresowy nadzór spójności marki

1 min czytania

rozwiń

Przy zaangażowaniu wielu osób i podmiotów mimo ustandaryzowania marki mogą pojawić pewnie niespójności. Dlatego będziemy mogli zaoferować okresowe nieregularne weryfikacje kluczowych obszarów marki i promocji.

Współzarządzanie marką i marketingiem

1 min czytania

rozwiń

Wspieramy organizacje w dalszym zarządzaniu marką oraz jej promocją. Pomagamy decydować o podejmowanych działaniach, podejmowaniu współprac i weryfikowaniu ich efektów, czy planowaniu i wydatkowaniu budżetu marketingowego.

Projektowanie graficzne

1 min czytania

rozwiń

Zaprojektujemy wszelkie potrzebne materiały potrzebne do realizacji bieżących zadań. Rozliczając się za poświęcony czas marka zyska dogodność zwinnej i przewidywalnej współpracy.

Zastanawiasz się jak zacząć?

Umów bezpłatną konsultację.

Podczas 20 minutowej rozmowy telefonicznej przedstawisz nam kluczowe wyzwanie z jakim się mierzysz w biznesie lub marketingu. My wskażemy wstępną koncepcję rozwiązań.

Twoja marka może stać się narzędziem biznesowym. Poznaj koncepcję działań dla swojej firmy.
Marcin Tkaczyk – Strateg marki
Marcin Tkaczyk
Strateg marki
Umów bezpłatną konsultacje

Korzyści pragmatycznej postawy

pragmatyzm – to realistyczne ocenianie rzeczywistości i podejmowanie jedynie takich działań, które będą skuteczne.

Wielowymiarowość

Kształtowanie poprzez markę spójnego działania wszystkich obszarów organizacji – strategii biznesowej, zarządzania, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

Skuteczność biznesowa

Połączenie strategii marki ze strategią biznesową, dzięki czemu skuteczniej będzie zwiększany udział w rynku, a w poszczególnych branżach zwiększana marża.

Mierzenie i doskonalenie

Choć marka w dużej mierze jest aktywem trudno-policzalnym to mimo to wiele aspektów można zmierzyć. Posiadając wiedzę o tym co działa, a co nie dążymy do uskuteczniania marki w oparciu o wyciągnięte wnioski.

Projekty zrealizowane w ramach pragmatycznego procesu

Marka

Branża

Rok realizacji

Więcej o realizacji

Marka

Viva Design

Branża

Usługi

Rok realizacji

2022

Marka

Engram

Branża

Narzędziowa

Rok realizacji

2022

Marka

Inami

Branża

Zdrowie

Rok realizacji

2023

Marka

Intrati

Branża

Usługi

Rok realizacji

2023

Marka

Lors

Branża

Produkcja

Rok realizacji

2023

Marka

Multidom

Branża

Sprzedaż detaliczna

Rok realizacji

2023

Zastanawiasz się jak zacząć?

Umów bezpłatną konsultację.

Podczas 20 minutowej rozmowy telefonicznej przedstawisz nam kluczowe wyzwanie z jakim się mierzysz w biznesie lub marketingu. My wskażemy wstępną koncepcję rozwiązań.

Twoja marka może stać się narzędziem biznesowym. Poznaj koncepcję działań dla swojej firmy.
Marcin Tkaczyk – Strateg marki
Marcin Tkaczyk
Strateg marki
Umów bezpłatną konsultacje